Οι κανονισμοί που ισχύουν από 1.11.2015 της ΙΑΑΦ 2016-2017