ΤΕΤΑΡΤΗ 16.3.16 ΤΑΚΤΙΚΗ Γ.Σ. ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Α.Σ. ΡΗΓΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΑΣ ΡΗΓΑΣ Θεσσαλονίκης με την υπ΄ αριθμ. 123/10.2.16 απόφασή του και σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατι­κού, αποφάσισε τη σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016**και ώρα 19:30 στην ΑΙ­ΘΟΥΣΑ ΤΥΠΟΥ του ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ (1ος όροφος Κτηρίου Διοίκησης) με τα εξής θέματα:
Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.
Διαγραφή μελών – του ΑΣ ΡΗΓΑΣ. Έγκριση.
Εσωτερικός Κανονισμός. Έγκριση
Προϋπολογισμός 2016. Έγκριση

α)Έκθεση πεπραγμένων Διοικ. Συμβουλίου από 01/01/2015 – 31/12/2015. Έγκριση και απαλλαγή  της διοίκησης.
β) Οικονομικός και ταμειακός απολογισμός εσόδων-εξόδων. Ισολογισμός-αποτέλεσμα χρήσης 01/01/2015 – 31/12/2015.
γ)Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής για τη χρήση από 01/01/15 – 31/12/15.
Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού και απαλλαγή της διοίκησης από κάθε διαχειριστική ευθύνη.
Τοποθετήσεις μελών – προτάσεις.

**  Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επανα­ληφθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 και ώρα 19:30 στον ίδιο χώρο.

print

Written by