ΠΩΣ ΒΓΑΖΩ ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΤΙΒΟ;

Επειδή αρκετοί γονείς μας ρωτούν, σας πληροφορούμε ότι για να βγάλει ένα παιδί ΔΕΛΤΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ χρειάζονται:

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΘΛΗΤΗ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕΓΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

Άρθρο 1
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την αρχική εγγραφή αθλητή Έλληνα υπηκόου στις τάξεις οποιουδήποτε αθλητικού Σωματείου, που ανήκει στην δύναμη του ΣΕΓΑΣ,  πρέπει ο εγγραφόμενος:

  1. Να έχει συμπληρώσει ηλικία εννέα  (9) ετών
  2. Να μην είναι εγγεγραμμένος σε άλλο Σωματείο της δύναμης του ΣΕΓΑΣ, ή αλλοδαπής ομοσπονδίας στον ίδιο κλάδο άθλησης

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για την αρχική εγγραφή σύμφωνα με τα παραπάνω πρέπει ο εγγραφόμενος:

  1. Να συμπληρώσει σχετικό έντυπο – αίτηση εγγραφής του ΣΕΓΑΣ- (που βλέπετε στο πάνω μέρος της σελίδας) που θα  υπογράφεται από τον αθλητή και αν πρόκειται για ανήλικο (που δεν συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του) και από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα. (Υπάρχει ειδικό έντυπο– ζητήστε το από τους συλλόγους)
  2. Το έντυπο θα υπογράφεται από γιατρό που πρέπει να έχει σχέση με το δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2725/99, άρθρο 33 παρ. 9 για την κατάσταση της υγείας του αθλητή.
  3. Να υποβάλλει πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας εγγραφής του στα αντίστοιχα μητρώα ή επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας.
  4. Να προσκομίσει τέσσερις (4) πρόσφατες (ίδιες) φωτογραφίες του τύπου της αστυνομικής Ταυτότητας.

Νόμος 2725/99, άρθρο 33, παρ. 9.

Η πιστοποίηση της υγείας των αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους σε προπονήσεις και αγώνες.
Η πιστοποίηση αυτή γίνεται σε δελτίο υγείας που εκδίδει η οικεία αθλητική ομοσπονδία και το οποίο θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από έχοντες οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ ιατρούς.
Το δελτίο υγείας ισχύει για ένα (1) έτος από τη θεώρηση του. Οι παθήσεις και οι βλάβες που δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή αθλητών σε προπονήσεις και αγώνες, οι απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις για τη Θεώρηση του δελτίου υγείας, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα αρμόδια όργανα για τη Θεώρηση του δελτίου, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Κ.Α.Ε.Τ.
*Η πιστοποίηση αυτή γίνεται στο πίσω μέρος του δελτίου του αθλητή / αθλήτριας.

+  Άρθρο 18 Ν. 3708/08 (ΦΕΚ 210 Α/8-10-2008):
1. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 33 του ν.2725/1999 (ΦΕΚ 121 Α) Προστίθενται:
«Στο δελτίο υγείας του κάθε αθλητή καταχωρείται λεπτομερώς κάθε σκεύασμα, το οποίο χορηγείται σε αυτόν. …

print

Written by