Γ.Σ. ΑΣ ΡΗΓΑΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 2023

ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΛΟΓΩΝ – 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ (Γ.Σ.) ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ 2023 

 2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
  Πρέπει να είναι τακτοποιημέμοι οικονομικά (ετήσια συνδρομή 10 ευρώ), για να είναι υποψήφιοι. (Προσοχη: Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων η ΔΕΥΤΕΡΑ  13.3.23 ώρα 14:00)

 3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ “ΠΕΡΙ ΜΗ ΚΩΛΥΜΑΤΟΣ”   
  (Μαζί με την Αίτηση υποψηφιότητας).

 4. ΜΕΛΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΛΕΓΕΙΝ και ΕΚΛΕΓΕΣΘΑΙ.
  Για να ασκήσουν το δικαίωμά τους πρέπει να είναι οικονομικά ενήμεροι. Τα μέλη ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ του εκλέγειν και εκλέγεσθαι ανακοινώνονται 10 ημέρες πριν την Γ.Σ. (θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 9.3.23)

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ Δ.Σ.  Για πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ., (θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 13.3.23.

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  Ε.Ε.  Για μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, (θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 13.3.23.

ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ  ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ Γ.Σ.

 1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

 2. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ.

 3. Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ.

 4. ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ  (υποβάλλεται οποτεδήποτε).

 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΑΣ ΡΗΓΑΣ

1.      ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Δ.Σ.):    Είναι εννεαμελές (9 μέλη), έχει διετή (2 έτη) θητεία  και αποτελείται από τους κάτωθι:

α.  Πρόεδρος
β.  Αντιπρόεδρος
γ.   Γενικός Γραμματέας
δ.  Ταμίας
ε.   Αναπληρωτής Ταμίας
στ. Ειδικός Γραμματέας
ζ.   Γενικός Αρχηγός
η.   Σύμβουλος (1)
θ.   Σύμβουλος (2)

2.      Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Ε.Ε.)
Είναι τριμελής (3) και αποτελείται από τους κάτωθι:

α. Πρόεδρος
β. Μέλος (1)
γ. Μέλος (2)

 

3.     ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ Α. Σ. ΡΗΓΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 1. Οι υποψηφιότητες για τα όργανα Διοίκησης κατατίθενται εγγράφως  (υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ βλέπε παραπάνω)  είτε σε ένα μέλος του Δ.Σ. είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail του συλλόγου fotkatsi@phed.auth.gr το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
 2. Στη Γενική Συνέλευση του αθλητικού σωματείου έχουν δικαίωμα να παρίστανται, να ψηφίζουν και να εκλέγονται, όλα τα μέλη του σωματείου εφόσον: α) έχουν αποκτήσει το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται (να έχουν εγγραφεί με αίτηση προς το Δ.Σ. ένα (1) χρόνο νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών και β) έχουν πληρώσει την ετήσια συνδρομή μέλους (10 ευρω/χρόνο).
  Τα μέλη που δεν συμπλήρωσαν ένα (1) χρόνο στο σύλλογο, έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τον λόγο και να συμμετέχουν στη συζήτηση χωρίς να είναι υποψήφιοι ή να ψηφίζουν.
  Κάθε μέλος συμμετέχει στη γενική συνέλευση αυτοπροσώπως με μία μόνον ψήφο. Απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή και ψηφοφορία.Δεν μπορεί να είσαι μέλος ενός Αθλητικού Σωματείου όπως αναφέρεται στο νόμο:  ΝΟΜΟΣ 4726 / ΦΕΚ Α/181/18.09.2020 – ΜΕΡΟΣ Α’ – Άρθρο 1 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί».
 1. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων του Αθλητικού Σωματείου, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος. Ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής και ο αναπληρωτής του ορίζονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο κατόπιν αιτήσεως του τελευταίου. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη της εφορευτικής επιτροπής και ισάριθμα αναπληρωματικά, εκλέγονται από τη γενική συνέλευση.
 2. Τα ψηφοδέλτια για το Δ.Σ. διαιρούνται σε δύο επιμέρους τμήματα:
  α) Στο πρώτο τμήμα, το οποίο τίθεται στο επάνω μέρος του ψηφοδελτίου, αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων προέδρων.
  β)  Στο δεύτερο τμήμα (το κάτω μέρος), αναγράφονται επίσης με αλφαβητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των υποψήφιων συμβούλων.
 3. Το ψηφοδέλτιο για την Ε.Ε. είναι ξεχωριστό.
 4. Ο εκλογέας Σταυροδοτεί με ένα (1) σταυρό τον υποψήφιο πρόεδρο της προτίμησής του και δικαιούται να σταυροδοτήσει για υποψήφιους συμβούλους, (μέχρι τα δύο τρίτα (2/3) του συνόλου των προς εκλογή θέσεων συνυπολογιζόμενης και αυτής του προέδρου), δηλαδή μέχρι έξι (6) σταυρούς για τους συμβούλους.
print

Written by